INTEGRITETSPOLICY 

 

1. BAKGRUND

Rowico AB, 556152-9271, Remvägen 4, 302 62 Halmstad, Sverige (”Rowico” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med användning av och köp via www.rowicohome.se (”Tjänsten”). Rowico ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Inom ramen för Rowicos verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, m.m. (”Personuppgifter”).

Om du saknar svar på någon fråga eller om du har funderingar över Rowicos behandling av Personuppgifter får du gärna kontakta vår kundtjänst på telefon +46 (0)35-22 00 20 eller per e-post på kundservice@rowico.com.

 

2. VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER, VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR, LAGLIG GRUND OCH LAGRINGSPERIOD

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av Personuppgifter

För att kunna hantera kunders beställningar och köp. 

·  Orderhantering i vårt affärssystem och i vår e-handelsplattform.

·  Överföring av Personuppgifter till våra återförsäljare som hanterar din beställning och ditt köp.

·  Leveranshantering (inkl. kontakt med leverantör och olika aktörer i logistikkedjan).

·  Identifiering och ålderskontroll.

·  Hantering av betalning i samarbete med vår betaltjänstleverantör.

·  Namn.

·  Personnummer.

·  Kontaktuppgifter (telefonnummer, mailadress etc.).

·  Adress.

·  Köpinformation (orderhistorik etc.).

Laglig grund: Fullgörande av avtal. Vår behandling av Personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Lagringsperiod: Till dess att beställningen eller köpet genomförts (inklusive leverans och betalning).

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera kundtjänstärenden.

·  Kommunikation och besvarande av frågor till vår kundtjänst.

·  Identifiering av dig i det fall du är kund hos oss.

·  Hantering av klagomål, reklamation-, retur- eller
garantiärenden.

·  Namn.

·  Personnummer.

·  Kontaktuppgifter (telefonnummer, mailadress etc).

·  Adress.

·  Köpinformation (orderhistorik etc).

·  Tekniska uppgifter om din enhet.

·  Din korrespondens.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen av Personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att vår kundtjänst ska kunna hantera de ärenden och besvara frågor som inkommer.

Lagringsperiod: För en tid av 36 månader och viss tid därefter pga. eventuell garantiperiod eller till dess att påbörjat reklamations- eller garantiärende har avslutats.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna utveckla och förbättra våra Tjänster och produkter. 

·  Anpassning av Tjänsten i syfte att bli mer användarvänlig och lyfta fram funktioner som ofta används av kunder.

·  Framtagande av underlag i syfte att förbättra vår orderhantering, våra logistikflöden och andra delar av distributionskedjan.

·  Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.

·  Samla in omdömen från våra kunder och användare av Tjänsten för att utveckla och förbättra vårt sortiment.

·  Namn.

·  Kontaktuppgifter (telefonnummer, mailadress etc).

·  Adress.

·  Köpinformation (orderhistorik etc).

·  Ålder

·  Kön

·  Leveransort

·  Feedback och annan korrespondens avseende Tjänsten och vårt sortiment

·  Köp- och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik)

·  Teknisk data rörande vilka enheter som används och dess inställningar (t.ex. IP-adress, webbläsarversion, språkinställningar etc.)

·  Användarbeteende (t.ex. interaktioner med Tjänsten, köphistorik etc.)

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen av Personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att vi ska kunna mäta trafiken på våra Tjänster samt för att vi ska kunna förbättra och utveckla våra Tjänster och produkter.

Lagringsperiod: För en tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålet, dock högst 36 månader.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna förhindra och utreda missbruk av våra Tjänster. 

·  Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra misstänkta eller konstaterade lagöverträdelser.

·  Förhindrande av åtgärder som enligt våra Allmänna villkor är otillåtna.

·  Hantering av illasinnade försök att skada vår IT-miljö.

·  Namn

·  Personnummer

·  Kontaktuppgifter (telefonnummer, mailadress etc.)

·  Adress

·  Köpinformation (orderhistorik etc.)

·  Användaruppgifter för köp i inloggat läge

Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att motarbeta och förhindra missbruk av våra Tjänster.

Lagringsperiod: För en tid till dess brottet är utrett och eventuella rättsliga åtgärder har vidtagits.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter.

·  Insamling av mailadresser via vår mailtjänstleverantör.

·  Utskick av nyhetsbrev och annan personlig kommunikation i marknadsföringssyfte.

·  Identifikation och ålderskontroll.

·  Överföring av information till samarbetsparters för att erbjuda relevant marknadsföring.

 

·  Namn

·  Personnummer

·  Kontaktuppgifter (telefonnummer, mailadress etc.)

·  Adress

·  Köpinformation (orderhistorik etc.)

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen av Personuppgifter för detta ändamål är nödvändigt för att vi ska kunna marknadsföra våra Tjänster och produkter samt ge dig olika typer av erbjudanden.

Lagringsperiod: Till dess att köpet genomförts (inklusive leverans och betalning). Därefter behandlas personuppgifterna i 24 månader efter att du har tecknat dig för en prenumeration på nyhetsbrev eller handlat av oss. Du kommer få en förfrågan varannat år om du vill fortsätta få våra utskick, varpå du enkelt kan tacka nej till sådan fortsatt behandling.

Din rätt att motsätta dig behandlingen: Vi värnar om din integritet och du kan närsomhelst motsätta dig vår behandling genom att klicka på ”avprenumerera” i våra
utskick.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera Rowicos rättsliga förpliktelser.  

·  Nödvändig hantering för uppfyllande av rättsliga förpliktelser (t.ex. enligt bokföringslagen, penningtvättslagen, produktansvarslagen, produktsäkerhetslagen, distansavtalslagen,
konsumentköplagen etc.)

·  Kontakt med myndigheter i syfte att utbyta information när detta är påkallat av lagkrav.

·  Namn

·  Personnummer

·  Kontaktuppgifter (telefonnummer, mailadress etc.)

·  Adress

·  Köpinformation (orderhistorik etc.)

·  Användaruppgifter för köp i inloggat läge

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Behandlingen av Personuppgifter för detta ändamål är nödvändigt för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Lagringsperiod: För den tid som är nödvändig enligt den rättsliga förpliktelsen ifråga, däribland behandlas uppgifterna under en tid om sju år från dagen de bokfördes enligt
bokföringslagen.

 

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH ÖVERFÖRINGAR UTANFÖR EU/EES 

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner, återförsäljare eller leverantör att utföra den behandling av Personuppgifter som har specificerats ovan, t.ex. vår betaltjänstleverantör Klarna och våra logistikpartners DHL och LGT. Våra partners och leverantörers behandling av Personuppgifter kommer inte att ske för andra ändamål än som angivits i denna Integritetspolicy, eller i respektive partner eller leverantörs motsvarande policy.

Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet, eller ha samarbetspartners i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Detta innebär att dina Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Tredje land. Överföring av Personuppgifter sker dock endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå, eller på den grund att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar Personuppgifternas säkerhet.

Vi kan även komma att lämna ut dina Personuppgifter till i) en myndighet till följd av lagkrav, eller ii) till ett övertagande bolag eller dess konsulter pga. administration i samband med företagsförvärv eller omstrukturering av Rowico, eller iii) till konkursförvaltare vid den osannolika händelsen att Rowico går i konkurs.

Observera att ovanstående aktörer i sådana fall kan komma att agera som Personuppgiftsansvarig och denna Integritetspolicy är därmed inte tillämplig på deras behandling.

 

4. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att:

  • begära information om vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag),
  • få felaktiga Personuppgifter korrigerade,
  • få dina Personuppgifter raderade,
  • invända mot att vissa Personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas,
  • få de Personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och
  • om behandlingen grundar sig på samtycke närsomhelst återkalla detta.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina Personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst, genom att kontakta vår kundservice, skicka en begäran om att du vill få ut information, radera, invända mot eller begränsa behandlingen av dina Personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina Personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. Notera även att vissa rättigheter enligt denna punkt 4 i vissa fall kan vara begränsade enligt lag.

Dina Personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

 

5. COOKIES

Rowico är personuppgiftsansvarig för behandling av dina Personuppgifter som samlas in via cookies på Rowicohome.se. Rowico behandlar den information som skapats av cookies när du besökte vår webbplats Rowicohome.se. Detta inkluderar din IP-adress, längden på ditt besök, antal sidvisningar och dina val på Rowicohome.se.

Lagringstiden för dina Personuppgifter som samlats in av cookies, varierar beroende på vilken typ av cookie som sätts i din webbläsare.

För mer information om vår användning av cookies, se vår Cookiepolicy.

 

6. SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER

Rowico har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att skydda dina Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

 

7. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

Det sker inget automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

 

8. ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Rowico förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i början av Integritetspolicyn. Om Rowico gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer Rowico att publicera sådana ändringar här. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

Om Rowico ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när din bekräftelse om att du tagit del av Integritetspolicyn samlades in, kommer Rowico att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta ny bekräftelse av att du tagit del av den uppdaterad förklaring av Rowicos Personuppgiftsbehandling.

 

9. KONTAKTINFORMATION

Vid frågor om vår Integritetspolicy eller vår behandling av Personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

E-post: kundservice@rowico.com

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2023-02-10.